Jakie grupy w społeczeństwie polskim są traktowane jako obce?

Jakie grupy w społeczeństwie polskim są traktowane jako obce?

Jakie grupy w społeczeństwie polskim są traktowane jako obce? Czy społeczeństwo polskie jest otwarte na przyjmowanie cudzoziemców, imigrantów, uchodźców?

Obce kultury w polskim społeczeństwie

Polska od zarania dziejów nie była państwem jednolitym narodowo. Polska była krajem zróżnicowanym etnicznie i religijnie w ciągu całej swojej historii. Warto pamiętać, że od XIV wieku aż do końca XVIII wieku ziemie obecnej Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski stanowiły jeden wspólny organizm państwowy, oparty na dobrowolnej unii politycznej. Tolerancja religijna sprzyjała napływowi do Polski innowierców. 

Zmiany w struktury społecznej

Druga wojna światowa spowodowała zasadniczą zmianę w tej dziedzinie życia społecznego. Polska zaś w nowym już kształcie terytorialnym stała się państwem niemal jednolitym narodowo. Masowa eksterminacja polskich żydów i innych mniejszości narodowych, a także zmiana granic powojennej polski w głównej mierze przyczyniła się do zmiany tego stanu rzeczy. Powojenne państwo polskie przestało być już zróżnicowane etnicznie, ale pozostało nadal krajem, w którym żyją mniejszości narodowe i etniczne. Zmiany zaczęły następować dopiero wraz z powstaniem III Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy to na nowo zaczęły napływać mniejszości do naszego kraju.

Mniejszości narodowe to obcy?

Mniejszości narodowe w Polsce, mimo wyraźnego przystosowania się do otaczającej je rzeczywistości, ujawniają postawę tzw. obcości, świadomości odrębności kulturowej, zgłaszają niezadowolenie, mają poczucie krzywdy oraz osamotnienia w polskiej przestrzeni kulturowej.

Ukraińcy w Polsce

Mniejszością narodową, na której chciałbym się skupić, jest mniejszość ukraińska. W ostatnich latach licznie napływająca do naszego kraju. Mieszkańcy Ukrainy zaczęli napływać już od lat 90 XX wieku. Charakteryzując położenie mniejszości narodowych i grup etnicznych od lat 90. XX w., zauważa się, że mimo wielu przejawów odchodzenia od wykluczania ich z pełnego życia kulturowego, w ich świadomości wciąż obecne były obrazy różnych ograniczeń i prześladowań.

Wśród członków społeczności ukraińskiej stale żywa była pamięć o brutalnych prześladowaniach w ramach akcji „Wisła”. Na co dzień mieszkając w dużym mieście, jakim jest Kraków, spotykam się z wieloma przejawami uprzedzeń co do ludności Ukraińskiej. Mój dobry znajomy zatrudnia wielu pracowników z Ukrainy w charakterze kierowców, ponieważ prowadzi przedsiębiorstwo przewozowe.

Osobiście wielokrotnie podkreśla, że jest bardzo zadowolony z zaangażowania tych osób ich podejścia do pracy i szacunku do powierzonego mienia. Niemniej jednak wielokrotnie podkreśla, że jego pracownicy padają ofiarami ataków rasizmu od jego klientów, którzy w większości są Polakami. Wielokrotnie pasażerowie kwestionują wiarygodność firmy jak i pracowników tej firmy tylko ze względu na to jej pracownicy są ludnością pochodzenia ukraińskiego co wpływa na ich kompetencje w opinii klientów.

Ukraińcy w Polsce są grupą zróżnicowaną ze względu na pochodzenie etniczne, kulturę i religię, pozycję społeczną, typ wykonywanej pracy, a także długość pobytu w Polsce. Wszystkie te czynniki wpływają na stosunek do poszczególnych grup cudzoziemców.

Jakie grupy w społeczeństwie polskim są traktowane jako obce?

Obce, bo mają inne wyznanie.

Problemy związane i imigracją w Polsce wiążą się z dużym wpajaniem społeczności polskiej niechęci do osób wyznających inne religie. Głównie Islam. Poziom akceptacji imigrantów różni się w zależności od tego, skąd pochodzą cudzoziemcy i do jakiej grupy etnicznej należą. W większości krajów akceptacja imigracji z Europy przeważa nad akceptacją imigracji z pozostałych części świata.

Zapraszam również do lektury posta, który pomoże nam odkryć nasze procesy poznawcze.

W Polsce wyraźny jest brak akceptacji dla migracji ludności spoza Europy. Z przeprowadzanych ankiet i badań wynika, że Polacy charakteryzują się dużą nieufnością w stosunku do innych nacji. Dotyczy to zwłaszcza wyznawców religii muzułmańskiej, jak kultur nieeuropejskich. Przeciwko przyjęciu emigrantów z Afryki czy Bliskiego Wschodu protestuje ok. 75 proc. badanych. Za to już tylko 32 proc. wypowiada się negatywnie w kwestii przyjmowania ludności ukraińskiej. Rząd polski przez ostatnie lata wyraźnie protestował w kwestiach zintegrowanej pomocy niesionej przez UE ofiarom wojen na Bliskim Wschodzie czy w Afryce.

Obce społeczeństwa zabierają pracę Polakom ?

Polacy również boją się o zabranie im pracy przez migrantów. Trzy czwarte dorosłych Polaków (74%) uważa, że powinno się ułatwić obywatelom Białorusi, Ukrainy i Rosji podejmowanie w Polsce pracy, jeśli nie ma Polaków chętnych do pracy na danym stanowisku. Jednym z powodów, dla których organizacje pracownicze sprzeciwiają się przyjmowaniu cudzoziemskich pracowników, jest obawa przed możliwością stosowania przez nich „dumpingu płacowego” na rynku pracy. Miałby on polegać na podejmowaniu pracy za niższe wynagrodzenie niż oferowane Polakom. Sytuacja taka byłaby korzystna dla pracodawców, ale niekorzystna dla pracowników, byliby bowiem wypychani z rynku pracy.

Wszystkich moich czytelników zapraszam również na blog mojej żony kwiecien.academy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *